lunes, 2 de abril de 2012

Ramón Carballo: ''Quen cometa un delito, que o pague, pero as institucións están por riba das persoas'01/04/2012 - Paula Vilariño / El Progreso (Lugo)
(Versión íntegra de la entrevista publicada este domingo en la edición impresa de El Progreso)
Chegou ó posto en plena treboada xudicial, pero afronta o reto con tranquilidade e con total confianza nas institucións lucenses. Ramón Carballo Páez (Pedrafita do Cebreiro, 1959) non se conforma con pouco
a traxectoria profesional de Ramón Carballo Páez -que dende 2009 exercía como xefe territorial da Consellería de Medio Rural en Lugo- non deixa dúbidas sobre a súa capacidade de traballo, unha virtude que terá que desenvolver ó máximo no seu novo posto como subdelegado do Goberno en Lugo. Coa imaxe da provincia mermada polos últimos macroprocesos que revolucionaron os xulgados da capital, con varias infraestruturas pendentes de materializarse, e coa inquedanza crecente en materias como a seguridade cidadá, o paro ou a violencia de xénero, Ramón Carballo ten por diante unha tarefa complicada. El, sen embargo, afronta o futuro con optimismo.
Despois de case dous meses no cargo, ¿como atopou a subdelegación á súa chegada?
Encontreina ben e a nivel de funcionarios vin unha diferenza coa Xunta, xa que é unha administración moito máis asentada e a xente está máis non seu posto. É verdade que aínda hai algunhas deficiencias, como son o director do INSS e o do INEM, que se foron antes da miña chegada e que teño que cubrir.

¿Hai xa nomes para eses postos?
Aínda non hai unha decisión tomada. Hai algunhas propostas, pero non están firmes.

Na súa toma de posesión falou da necesidade de limpar a imaxe de Lugo, ¿que percepción cre que teñen os lucenses das forzas e corpos de seguridade?
Eu creo que a percepción é boa. O que pasa é que algún axente, tanto dá Garda Civil como do Corpo Nacional de Policía, se viu involucrado a nivel individual en todas estas operacións que están abertas en Lugo, pero non se pode considerar que a imaxe de dúas institucións fundamentais non desenvolvemento de Lugo se víra manchada. Se alguén está involucrado e os xulgados resolven que esas persoas son culpables, que paguen individualmente, pero eu son dos que digo que as institucións están por encima dás persoas individuais. Polo tanto, a imaxe dá Garda Civil e dá Policía Nacional debe estar fora desas inclusións individuais de certas persoas que cometeron algún delito, se así se resolve nos xulgados. A imaxe dos corpos é boa e ten que seguir sendo boa, non podemos metelos a todos nun saco.

As estatísticas continúan situando a Lugo como unha das cidades máis seguras de España, pero, ¿notouse algún tipo de vinculación entre a crise económica e a evolución dos delitos?
Efectivamente, en Lugo, por sorte, temos un índice de criminalidade ao redor dun 20 x 1000, o que supón seis puntos por debaixo da media galega, fronte a un 33.9% da media nacional. Polo tanto, comparado con estes datos, os índices son bos, pero dende a subdelegación non os consideraremos bos mentras haxa delitos. Polo tanto, imos seguir loitando para que baixe a delincuencia. A verdade é que, durante 2011, si houbo un aumento desos índices, ó contrario do que está sucedendo en 2012. A pesar dunha sensación que había a principios de ano de que ían aumentar os delitos, os datos revelan que non é así.

Nese aumento de delincuencia da que fala, ¿que tipo de delitos teñen unha maior incidencia?
Fundamentalmente son ataques á propiedade, furtos en vivendas. Non son grandes furtos, pero por exemplo na zona de Ribadeo, nalgunha noite houbo seis casos, aínda que foron 45 euros en total. Os furtos son insignificantes, pero claró, crean alarma e inseguridade e temos que estar con tódolos ollos postos e tódolos medios para que non haxa esa sensación de inseguridade.

O que si perciben os lucenses é que hai un aumento da mendicidade na rúa, ¿ten vostede esa percepción?
A nivel persoal, si percibo máis mendicidade na rúa; pero iso é unha das consecuencias do momento de crise que atravesamos nun país non que hai seis millóns de parados.

¿Son xente sen recursos que non ten outra saída ou detectouse a presenza de bandas organizadas que se adiquen á explotación?
Á subdelegación non chegou ningún informe da Policía nin da Garda Civil onde fagan referencia a algunha trama nese sentido. Trátaase dunha mendicidade individual por motivos persoales, pero non existe ningunha outra trama, polo menos neste momento.
¿Que se pode facer en casos como o das familias romanesas que viven na rúa en Paradai e que crean certa inseguridade na veciñanza?
Ese é un tema de competencia municipal e eu creo que as ordenanzas municipais teñen que ser claras, xa que a Policía está por se hai delitos ou altercados, aínda que temos que colaborar entre a administración local e a subdelegación de Goberno. Nós estamos dispostos a colaborar no que se requira, pero hai que pedir tamén un pouco de responsabilidade á administración municipal, que debe tomar medidas, tanto neste tema, como no caso dos manteros ou da prostitución na rúa. Estes asuntos teñen que estar regulados por ordenanzas municipais e ou Concello ten que obrigar a cumprir esas ordenanzas.

Casos así non favorecen a imaxe dos extranxeiros, pero realmente, ¿plantexa algún tipo de problema a inmigración en Lugo?
A maioría dos inmigrantes están intregrados na vida social da cidade e, polo tanto, non xeran problemas. Pode haber algún delincuente problemático ou algún ilegal, pero sempre que se detecta, ou regulariza os papeis ou se devolve ó seu país. A verdade é que a oficina de Extranxería está a funcionar moi ben. Non creo que en conxunto supoñan un problema os inmigrantes; pode ser que o faga algún a nivel individual, pero nin a subdelegación nin a Policía teñen a percepción da inmigración como un problema.

Nunha entrevista realizada o pasado xullo, o comisario xefe Manuel Teijeiro explicaba que o delito máis importante en 2010 eran os roubos cometidos por grupos de menores, ¿continúa sendo así?
Nos informes que me pasa periódicamente a Policía non fai ningunha reseña especial a que haxa unha delincuencia maior entre os grupos de xóvenes. Non teño constancia.

Outro problema que tamén ten bastante incidencia na provincia é a violencia de xénero. ¿Que se está a facer dende a subdelegación para frear esta lacra?
Este é un tema que verdadeiramente nos preocupa e no que a subdelegación leva traballando dende fai moito tempo. Hai unha unidade específica contra a violencia de xénero que está a colaborar con tódolos concellos. Estanse asinando procolos durante as xuntas locais de seguridade para establecer unha coordinación entre as forzas e corpos de seguridade do Estado e as policías locais, co obxectivo de vixiar e dar protección a esas mulleres que son vítimas dunha auténtica lacra deste século.
Tamén se están a producir, sobre todo no rural, roubos en iglexas e outros edificios relixiosos, ¿como se pode mellorar o nivel de seguridade do patrimonio histórico dá provincia?
É difícil previr estes roubos, pero a sorte que temos en Lugo é que en practicamente tódolos concellos hai un cuartel. É a Garda Civil rural a que realmente fai unha prevención e unha protección dese patrimonio da iglexa. Ademais, nunha entrevista que tiven co bispo fai uns días, comentoume que a igrexa tamén está a tomar as súas medidas de seguridade privada en moitos casos para pervir os roubos. É un tema preocupante porque ou despoboamento non rural é importante, pero nós mantemos a vixiancia.

Con todo isto, ¿cre que Lugo é unha provincia segura?
Eu diría que Lugo é unha provincia segura e esa sensación a percibimos e ademáis debemos transmitila. Eu andiven por moitos sitios e a sensación entre estar na cidade de Lugo, e estar noutras cidades -de fora de España, fundamentalmente- é totalmente distinta. Lugo é dunha cidade segura e temos que tratar entre todos de que así sexa.

Aínda así, nada máis chegar ó seu cargo tivo lugar o dobre crime de Xermade, ¿pode dicirnos en que punto se atopa a investigación?
O caso de Xermade é un caso puntual que non garda relación cunha delincuencia habitual. Neste caso, a investigación segue avanzando. A Garda Civil, a través da Policía Xudicial, segue tomando declaracións no entorno das amizades do fillo, fundamentalmente, e están a intentar encaixar tódalas pezas do puzzle para dar cunha solución. De momento, a investigacion está a nivel xudicial e todos os datos pasan ó xulgado, polo que forman parte do segredo de sumario. Pero a Garda Civil segue traballando e segue tomando declaracións, a veces ás mesmas persoas, e tamén a outras novas que tiveron relación con el nos últimos tempos. Esperemos que isto nos leve a alguhna pista e proximamente podamos ter detencións, aínda que non serán inminentes porque non está rematada a investigación.

Outro crime que xa é unha espiña cravada para as forzas de seguridade é o dobre asasinato do Ceao. ¿Cre que despois de tanto tempo haberá algún resultado?
Cando cheguei á subdelegación estiven lendo un pequeno dossier sobre ou crime do Ceao. Agora volveuse a reabrir o caso e parece ser que hai algunhas pistas que poden dar información. Sen embargo, polo que eu vin, non se desprende nada novo importante. Dende logo, se houbera algunha novidade, estariamos dispostos a poñer ás forzas de seguridade a investigar o tema, pero realmente pasaron moitos anos.  
¿Son suficientes os efectivos actuais da Policía e da Garda Civil para velar pola seguridade na provincia?
Iso sempre é relativo. Creo que na Garda civil temos unha plantilla importante, aínda que podería ser maior, pero é un corpo bastante ben dotado e que apenas ten prazas vacantes neste momento. A plantilla suma máis de mil gardas, distribuídos por toda a provincia, o que transmite unha sensación de proximidade ó cidadán. En canto á Policía Nacional, temos tres comisarías na provincia, cunha plantilla moi nova. Nos últimos anos baixouse a media de idade bastante, houbo moitas incorporacións de xente nova e, polo tanto, a efectivade e a capacidade de traballo mellorou nese sentido. É un grupo moi profesional, moi disposto en todo momento, e que está a dar resposta as necesidades que ten a provincia.

¿E os medios materiais?
Os medios materiais é un tema que me preocupa moito e así ou manifestei non seu momento. Creo que entre todos temos que tratar de buscar unha saída para a comisaría da Policía Nacional. Houbo un simulacro non goberno anterior de levar a Garda Civil e a Policía Nacional a Sanfiz, a unha parcela cedida polo Concello, pero ese proxecto implicaba reurbanizar toda a zona da comandancia e por iso non foi adiante e quedou nun esbozo de borrador. Agora hai que buscar unha saída individual para a comisaría de Policía e eu son partidario de levala á antiga residencia sanitaria. Sen embargo, parece ser que demoler esa antiga residencia, -non o materno, senon o pavillón xeral- ten un custo elevado. Esta circunstancia atrasará o cambio, xa que neste momento de crise, un dus problemas será o tema económico. Aínda así, eu seguirei transmitindo a necesidade de darlle unha saída a comisaría. Claro que, ademáis do antigo Xeral, pode haber outras alternativas.

¿Que plans hai para os cuarteis dá Garda Civil da provincia, ¿estase a estudar o peche dalgún deles?
De momento non temos nada previsto, a día de hoxe, pero tampouco descarto que se poidan estudar algunhas agrupacións de cuarteis moi pequenos. Góstanos que a Garda Civil estea en cada concello, pero tamén é certo que, grazas á mellora nas vías de comunicación, aínda que algún acuertalamento se agrupara non se vería afectado ou tempo de resposta. De momento, sobre a mesa, non temos ningún plan de estudo para o agrupamento de cuarteis. En calquera caso, habería que ver os motivos e a viabilidade. Non somos partidarios de retirar ningún cuartel de ningún concello se non é para mellorar a eficacia nese lugar.

¿Cales son as súas prioridades para os próximos anos?
Gostaríame que houbera unha seguridade ciudadá, unha seguridade viaria e que a violencia de xénero fora desaparecendo, e loitaremos por iso, por chegar a unha convivencia pacífica. O obxectivo que temos dende a subdelegación do Goberno é que a convivencia entre todos os sectores sexa pacífica e, nese sentido, quero brindar a miña colaboración, tanto á Xunta , como a administración local e provincial. Outro obxectivo é xerar emprego e que nos próximos anos podamos ver a saída do tunel da lacra do paro.

¿E a nivel infraestruturas?
A nivel infraestruturas, a nivel do Goberno central, seguiremos loitando para que se remate dunha vez a autovía do Cantábrico, que se executen as autovías a Santiago e a Ourense, e que se execute o Ave. Esperemos que dentro dos prazos e, como dixo a ministra, respectando ou presuposto e pagando as obras que se fagan, se podan cumprir eses compromisos. A transcantábrica será un paso fundamental para todo ou norte de España e Europa, xa que é unha vía de entrada a Galicia moi importante e traerá melloras a nivel comercial e turístico. As autovías a Santiago e Ourense tamén van permitir un movemento económico importante.
Dende a súa chegada ó posto, ¿tomou xa algunha medida concreta sobre algún destes asuntos?
En canto á seguridade cidadán, mantiven reunións practicamente todas as semanas coas forzas e corpos de seguridade do Estado para tratar varios temas. Estamos levando a cabo as xuntas locais de seguridade en difrentes Concellos -de momento, xa tivemos á de Ribadeo e a de Vilalba- para poder rebater a delincuencia e poder actuar sobre quen non respecta as normas de convivencia. Non referente a obras, mantiven unha reunión co delegado do Goberno en Galicia para falar desas infraestruturas tan necesarias para Lugo e provincia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario