jueves, 9 de agosto de 2012

RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2012, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se someten a información pública para autorización administrativa, aprobación do proxecto de execución, declaración de utilidade pública, en concreto, así como inclusión no réxime especial de produción de enerxía eléctrica e aprobación do seu estudo de impacto ambiental e do correspondente proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, as instalacións relativas ao parque eólico Serra de Liñares (expediente LU-11/146-EOL).





Consellería de Economía e Industria

En cumprimento do disposto na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, na Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e no Decreto 661/2007, do 25 de maio, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime especial e tendo en conta o establecido no Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de proxectos (modificado pola Lei 6/2010, do 24 de marzo) e no Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación de impacto ambiental para Galicia así como na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia e no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, sométese a información pública a solicitude formulada por AV Serra de Liñares, S.L., para as instalacións que a continuación se describen:
Peticionario: AV Serra de Liñares, S.L.
Vía Faraday nº 1 - 2º dereita.
Polígono do Tambre.
CP 15890 Santiago de Compostela (A Coruña).
Situación: concellos da Fonsagrada e Negueira de Muñiz (Lugo).
Emprazamento:
Zona: 2.
Área de desenvolvemento eólico (ADE): Serra de Liñares I - 2 - 9.
Poligonal de delimitación:
UTM X
UTM Y
A
660.000,00
4.781.000,00
B
664.664,00
4.780.151,00
C
666.175,00
4.778.133,00
D
667.110,00
4.777.559,00
E
668.000,00
4.774.000,00
F
665.000,00
4.771.000,00
G
662.000,00
4.775.000,00
Aeroxeradores:
UTM X
UTM Y
SL-01
661.411,00
4.777.915,00
SL-02
661.670,00
4.777.652,00
SL-03
661.909,00
4.777.084,00
SL-04
663.093,00
4.776.949,00
SL-05
663.240,00
4.776.656,00
SL-06
663.360,00
4.774.795,00
SL-07
663.545,00
4.774.489,00
SL-08
663.715,00
4.774.174,00
SL-09
663.910,00
4.773.869,00
SL-10
664.089,00
4.773.564,00
SL-11
666.333,00
4.777.793,00
SL-12
666.406,00
4.777.264,00
SL-13
666.511,00
4.776.788,00
SL-14
666.528,00
4.776.421,00
SL-15
666.810,00
4.776.075,00
SL-16
666.906,00
4.775.394,00
Antena meteorolóxica:
UTM X
UTM Y
Torre 1
662.922,00
4.777.107,00
Potencia nominal: 48 MW.
Produción neta anual estimada: 125.113 MWh/ano.
Orzamento total: 50.307.935,77 euros.
Características técnicas principais:
• 16 aeroxeradores Vestas-112 de 3.000 kW de potencia nominal unitaria, de 94 m de altura de buxa e 112 m de diámetro de rotor.
• 16 centros de transformación de 3.350 kVA de potencia nominal unitaria e relación de transformación 0,69/30 kV, Dyn11, instalados unitariamente no interior de cada aeroxerador coas súas correspondentes aparellaxe de seccionamento, manobra e protección.
• 1 torre meteorolóxica autoportante de 100 m de altura, equipada con viraventos, anemómetros, medidores de temperatura e de presión e rexistrador de datos.
• Camiños ou vías de saburra, con 6 m de largo mínima, para o acceso a aeroxeradores, torre anemométrica, edificio de control e subestación eléctrica.
• Liñas eléctricas subterráneas de 30 kV de tensión nominal normalmente en condutor directamente enterrado e maioritariamente en paralelismo coas vías, para a evacuación de enerxía xerada, de interconexión entre centros de transformación 0,65/30 kV e subestación transformadora 30/132 kV.
• Subestación transformadora tipo PASS cun transformador principal 30/132 kV intemperie, YNd11, de 50/55 MVA ONAN/ONAF de potencia nominal, e outro de servizos auxiliares 30/0,4 kV de 100 kVA, YZn11, cos correspondentes equipamentos de control, seccionamento, manobra, medida e protección.
• Edificio de control no que se situarán, entre outros, as celas de liña, de protección e de medida.
Obxecto de información pública:
• Proxecto de execución das instalacións descritas para os efectos da súa autorización administrativa, aprobación e declaración de utilidade pública (que levará implícita, de acordo co artigo 54 da Lei 54/97, do 27 de novembro, do sector eléctrico, a necesidade de urxente ocupación para os efectos de expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións) así como para o seu recoñecemento como instalacións de produción de enerxía eléctrica en réxime especial.
• Estudo de impacto ambiental.
• Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal.
O que se fai público para coñecemento xeral e dos propietarios dos predios e demais titulares de bens e dereitos afectados que figuran na relación que se insire como anexo deste anuncio, así como das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar o proxecto de execución e presentar as obxecións ou alegacións que consideren oportunas, nesta xefatura territorial con enderezo no edificio administrativo da rolda da Muralla 70, Lugo (27071), no prazo de 30 días hábiles contados a partir da última publicación deste anuncio ou da súa notificación individual.
Para idénticos efectos e no mesmo prazo o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal poderá ser examinado nas dependencias da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria en Lugo, e nos concellos da Fonsagrada e Negueira de Muñiz (Lugo) e o estudo de impacto ambiental nas dependencias desta xefatura territorial, da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Lugo e neses concellos.
Finalizado o prazo, o expediente xunto coas alegacións recibidas, achegaranse á Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas da Consellería de Economía e Industria. Esta publicación realízase igualmente para os efectos determinados polo artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, cando os interesados sexan descoñecidos, non se saiba o lugar ou o medio de notificación, ou ben, cando intentada a notificación non se puidese realizar.
Lugo, 26 de xuño de 2012
José Manuel Vázquez Leirado
Xefe territorial de Lugo
ANEXO
missing image file
missing image file
missing image file

No hay comentarios:

Publicar un comentario