lunes, 28 de noviembre de 2011

DECRETO DA ALCALDIA DA FONSAGRADA DELEGACIONS E NOMEAMENTOS

DECRETO DE ALCALDÍA

Considerando que corresponde aos Tenentes de Alcalde, en canto talles, substituír na totalidade das súas funcións e pola orde do seu nomeamento, ao Alcalde, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite a este para o exercicio das súas atribucións, así como desempeñar as funcións do Alcalde nos supostos de vacante na Alcaldía ata que tome posesión o novo Alcalde.

Considerando que durante o período de enfermidade, o Sr. Alcalde atoparase ausente do Municipio. Por todo iso, en virtude do disposto nos artigos 23.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e de acordo cos artigos 44 e 47 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro

RESOLVO

PRIMEIRO. Delegar en D. Jose Ángel Fernández Carrín, Primeiro Tenente de Alcalde, a totalidade das funcións da Alcaldía, nos termos do artigo 23.3 Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, durante o período de enfermidade.

SEGUNDO. A delegación comprende as facultades de dirección e de xestión, así como a de resolver os procedementos administrativos oportunos mediante a adopción de actos administrativos que afecten a terceiros.

TERCEIRO. O órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, e, en todo caso, cando se lle requira para iso, da xestión realizada e das disposicións ditadas no período de referencia, e con carácter previo daquelas decisións de transcendencia, tal e como se prevé na o artigo 115 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

CUARTO. A delegación conferida no presente Decreto requirirá para a súa eficacia a aceptación do órgano delegado, entendéndose esta outorgada tácitamente se non se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de non aceptación da delegación no termo de tres días hábiles contados desde o seguinte a aquel en que lle sexa notificada esta resolución.

QUINTO. A presente resolución será publicada no Boletín Oficial da Provincia, dándose conta do seu contido ao Pleno da Corporación na primeira sesión que esta celebre.

SEXTO. No non previsto expresamente nesta resolución aplicaranse directamente as previsións da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, en canto ás regras que para a delegación establécense en devanditas normas.

Contra este Decreto, que pon fin á vía administrativa, de conformidade co que establece o artigo 52 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e de acordo co que dispón o artigo 116 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, poderá interporse, con carácter previo e potestativo, Recurso de Reposición ante a Alcaldía deste Concello, no termo dun mes a contar desde o día seguinte á recepción da súa notificación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo, no termo de dous meses a contar desde o día seguinte á recepción da súa notificación. No entanto, poderá interpor calquera outro, se o considera conveniente

Mándao e asina o Sr. Alcalde, D. Argelio Fernández Queipo, en A Fonsagrada, a 22 de xuño de 2011.

Celebradas as eleccións locais o pasado día 22 de maio de 2011, vista a sesión constitutiva do Concello de data once de xuño de dous mil once, en uso das facultades que lle confiren os artigos 21.3 e 23.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e de conformidade cos artigos 43, 44, 45 e 51 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais,

RESOLVO

PRIMEIRO. Delegar a área de Deportes ao Concelleiro Sr. D. Carlos López López

SEGUNDO. Delegar a área de Servizos sociais e participación cidadá á Concelleira Sr. Dna. Josefa Isabel Cuesta Villamayor.

TERCEIRO. Delegar a área de Economía e Facenda ao Concelleiro Sr. D. Jose Ángel Fernández Carrín. CUARTO: Delegar a área de Cultura e Turismo á Concelleira Dna. Marta Álvarez Riveras.

QUINTO: Delegar as áreas de Medio Ambiente e Medio Rural ao Concelleiro D. Carlos Fernández Vázquez.

SEXTO: Asimesmo o sr. Alcalde reservase a área de Obras e Urbanismo e o resto de áreas non delegadas.

SETIMO: Estas delegacións enténdense relativas a un determinado servizo. Neste caso, a delegación comprenderá a dirección interna e a xestión dos servizos correspondentes, pero non poderá incluír a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.

OITAVO: Notificar persoalmente a presente resolución aos designados, que se considerará aceptada tacitamente, salvo manifestación expresa; e remitir a Resolución do nomeamento ao Boletín Oficial da Provincia para a súa publicación no mesmo, igualmente publicar a Resolución no taboleiro de anuncios do Concello, sen prexuízo da súa efectividade desde o día seguinte da firma da resolución polo Alcalde.

Mándao e asina o Sr. Alcalde, D. Argelio Fernández Queipo en A Fonsagrada, a 17 de xuño de 2011.

Considerando a competencia que a esta Alcaldía lle atribúen os artigos 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local; 61 da Lei 5/1995, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia e 43 e 52 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento das Entidades Locais;

RESOLVO:

PRIMEIRO: Que a Xunta de Goberno Local, presidida por esta Alcaldía, estea integrada por tres Concelleiros,(número de Concelleiros non superior o terzo do número legal dos mesmos), que son os que de seguido se indican:

D. Jose Ángel Fernández Carrín

Dna Josefa Isabel Cuesta Villamayor

D. Carlos López López

SEGUNDO: Delegar na Xunta de Goberno Local do Concello de A Fonsagrada as seguintes competencias: A aprobación de facturas por importe superior a 3.000 , salvo aquelas que se refiran a pagos de A aprobación de padróns e recoñecemento de exaccións.

Aprobar a oferta pública de emprego de acordo co orzamento e o plantel aprobado polo Pleno e

TERCEIRO: O Alcalde resérvase a avocación dos asuntos delegados que pola súa urxencia teñan que ser resoltos con celeridade e puntualidade, avocación da que se dará conta na seguinte sesión da xunta que se celebre.

CUARTO: Da presente resolución darase coñecemento ó Pleno na primeira sesión que se celebre, ademais notificarase persoalmente ós designados, e publicarase no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte o da presente resolución conforme se indica no número 1 do art.23 da Lei 7/85 de 2 de abril e 52.4 do R.O.F.

A Fonsagrada,a 24 de xuño de 2011.

Considerando a competencia que a esta Alcaldía lle atribúen os artigos 21.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local; 61.2 da Lei 5/1995, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia e 46 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento das Entidades Locais;. RESOLVO:

1º. Nomear Tenentes de Alcalde ós seguintes Concelleiros:

Primeiro Tenente de Alcalde: Jose Ángel Fernández Carrín

Segundo Tenente de Alcalde: Dna Josefa Isabel Cuesta Villamayor

Terceiro Tenente de Alcalde: D. Carlos López López

2º. Nomealos, así mesmo, membros da Xunta de Goberno Local para o suposto de que o devandito órgano sexa creado polo Pleno da Corporación.

3º. Os Tenentes de Alcalde, en canto tales, corresponderalles substituír na totalidade das súas funcións e pola orde do seu nomeamento, ó Alcalde nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que lle imposibilite para o exercicio das súas atribucións, así como desempeña-las funcións de Alcalde nos supostos de vacante na Alcaldía ata que tome posesión o novo Alcalde.

4º. Da presente resolución darase coñecemento ó Pleno na primeira sesión que se celebre, ademais notificarase persoalmente ós designados e publicarase no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte o da presente resolución conforme se indica na vixente lexislación.

A Fonsagrada,a 17 de xuño de 2011. R. 3245

No hay comentarios:

Publicar un comentario